Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole35.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty
opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych
źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają
strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed
wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby
niepełnosprawne,
3. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie
pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji, jaki jest
niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format mogą wymagać
zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich
dostępność.
4. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
5. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia:
o część treści na stronie internetowej została zaprojektowana przed wejściem w życie
ustawy o dostępności cyfrowej,
o mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
o administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na
stronie były zrozumiałe, lecz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą
nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Bytnar,
Renata.Bytnar@wroclawska.edukacja.pl;.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71-798-67-86.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba

Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek” we Wrocławiu mieści się w dwóch budynkach: budynek macierzysty przy ul. Pułaskiego 20a, budynek filialny przy ul. Komuny Paryskiej 44-46.

Budynek macierzysty nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek filialny jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek

Do budynku przy ulicy Pułaskiego 20a prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
Budynek składa się z 4 kondygnacji bez windy osobowej.
Budynek przy ul. Komuny Paryskiej 44-46 składa się z dwóch kondygnacji.

Do wejścia do budynku przy ul. Komuny Paryskiej 44-46 prowadzi chodnik bez schodów. Do budynku można wejść trzema wejściami, oznaczonymi jako „Wejście A” (wejście główne), „Wejście B”, „Wejście C”.

Wejście do budynku:
Drzwi wejściowe w budynku macierzystym są częściowo przeszklone i otwierane na zewnątrz budynku. W budynku filialnym drzwi wejściowe są szklane. Na drzwiach brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Gabinet dyrektora:
Gabinet dyrektora w obydwu budynkach znajduje się na I piętrze. Do
gabinetów dyrektora prowadzą schody, bez windy.

Pomieszczenia sanitarne:
W budynku przy ul. Pułaskiego 20a nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku przy ul. Komuny Paryskiej 44-46 znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych – na parterze (wejście A).

Miejsca parkingowe:
Przed budynkiem przy ul. Pułaskiego 20a nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem przy ul. Komuny Paryskiej 44-46 są 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wejścia z psem asystującym – przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – dostępne.
Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Schody:
W obydwu budynkach przedszkola znajdują się schody wyposażone w poręcze. Brak jest windy, podnośników i innej infrastruktury umożliwiającej poruszanie się po schodach osobom niepełnosprawnym.

Dojazd:
Do budynku macierzystego dojechać można od ulicy Pułaskiego.
Do budynku filialnego dojechać można od ulicy Komuny Paryskiej.

Obsługa osób słabosłyszących:
Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Data publikacji strony: 2012-02-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-21