1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, opiniującą i wspierającą działalność statutową przedszkola, zgodnie z regulaminem Rady Rodziców.
  2. W skład Rady Rodziców wchodzi 24 członków (po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału, wybranych przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału w tajnych wyborach).
  3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
  4. Rada Rodziców ustala swój regulamin, który określa kompetencje, zasady funkcjonowania i zasady współpracy z organami przedszkola.
  5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
  6. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora.
  7. Zebrania Rady są protokołowane. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor.
  8. Rodzice mają prawo do:
  • przekazywania opinii, wniosków dotyczących pracy przedszkola dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu,
  • wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze podczas organizowanych w tym celu zebrań ogólnych, grupowych, zajęć otwartych oraz konsultacji
  • uzyskiwania rzetelnej informacji o swoim dziecku, opartej na obiektywnej i wszechstronnej obserwacji pedagogicznej.